МАЛКАТА МОЛИТВА на ГОЛЕМИЯ МОЙСЕЙ

МАЛКАТА МОЛИТВА на ГОЛЕМИЯ МОЙСЕЙ е СТАНИ ГОСПОДИ и НЕКА СЕ РАЗПРЪСНАТ ВРАГОВЕТЕ ТИ
не нашите врагове, а Божиите, и не по друга причина а защото често нашите приятели стават Божии врагове…

Пуритански принципи на мъдрост

1. Мъдростта е ключа към всички съкровища на живота:
2 Летописи 1:11-12 И Бог каза на Соломона: Понеже си имал това в сърцето си, и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на ония, които те мразят, нито поиска дълъг живот, но поиска за себе си мъдрост и разум за да съдиш людете Ми, над които те направих цар, дават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе.
Колосяни 2:3 в Когото [са скрити] всичките съкровища на премъдростта и на знанието.

2. Страхът от Бога е начало на мъдрост:
Притчи 9:10 Страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на Светия е разум.
Псалми 111:10 Началото на мъдростта е страх от Господа; Всички, които се управляват по Него, са благоразумни; Неговата хвала трае до века.
Йов 28:28 И каза на човека: Ето, страх от Господа, туй е мъдрост, и отдалечаване от злото, това е разум.

3. Мъдростта е по-силна от оръжия за война:
Еклисиаст 9:18 Мъдростта струва повече от военните оръжия а един грешник разваля много добри неща.
Притчи 12:6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие; а устата на праведните ще ги избавят.

4. Правилните взаимоотношения увеличават мъдростта:
Притчи 13:20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, а другарят на безумните ще пострада зле.
1 Коринтяни 15:33 Не се мамете. „Лошите другари покварят добрите нрави“.
1 Тимотей 6:5 крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.

5. Мъдростта е по-добра от пари и съкровища:
Притчи 8:11 Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, и всичко желателно не се сравнява с нея.
Притчи 3:13-15 Блажен оня човек, който е намерил мъдрост, и човек, който е придобил разум, защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро, и печалбата от нея по-скъпа от чисто злато. Тя е по-скъпа от безценни камъни и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.
Йов 28:28 И каза на човека: Ето, страх от Господа, туй е мъдрост, и отдалечаване от злото, това е разум.
Притчи 16:16 Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, нежели на злато! И придобиването на разум е за предпочитане, нежели на сребро.

6. Мъдрият приема поправка:
Притчи 9:8-9 Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне. Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър;
Учи праведния и ще стане по-учен.
Притчи 15:31-32 Ухо, което слуша животворното изобличение, ще пребивава между мъдрите. Който отхвърля поуката презира своята си душа, а който слуша изобличението придобива разум.
Притчи 3:11-12 Сине мой, не презирай наказанието от Господа, и да ти не дотегва, когато Той те изобличава, защото Господ изобличава оня, когото люби, както и бащата сина, който му е мил.

7. Мъдростта придобива разпознаване и блговоление:
Притчи 4:8 Въздигай я и тя ще те въздигне,
Когато я прегърнеш, ще ти докара слава.
Притчи 8:34-35 Блажен тоя човек, който ме слуша, като бди всеки ден при моите порти, и чака при стълбовете на вратата ми. Защото който ме намери намира живот, и придобива благоволение от Господа;
Притчи 3:1, 4 Сине мой, не забравяй поуката ми,
И сърцето ти нека пази заповедите ми …. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и човеците.

8. Мъдростта гарантира издигане:
Притчи 8:15-16 Чрез мене царете царуват и началниците узаконяват правда. Чрез мене князете началствуват, тоже и големците и всичките земни съдии.
Ездра 7:25 И ти, Ездро, според мъдростта, която имаш от твоя Бог, постави управници и съдии, които да съдят всичките люде намиращи се отвъд реката, и те всички да са такива, които знаят законите на твоя Бог; и поучавайте всеки, който не ги знае.
Притчи 4:8-9 Въздигай я и тя ще те въздигне, когато я прегърнеш, ще ти докара слава. Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона

9. Увеличаването на мъдростта увеличава богатството:
Притчи 8:18, 21 Богатството и славата са с мене; Да! трайният имот и правдата….За да направя да наследят имот тия, които ме любят, и за да напълня съкровищницата им.
Притчи 3:16 Дългоденствие е в десницата й, а в левицата й богатство и слава.
Псалми 112:1, 3 Блажен оня човек, който се бои от Господа,
Който много се възхищава от заповедите Му …. Изобилие и богатство ще има в дома му; И правдата му ще трае до века.
Притчи 12:24 Ръката на трудолюбивите ще властвува, а ленивите ще бъдат подчинени.

10. Мъдростта прави враговете безсилни:
Лука 21:15 защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.
Притчи 16:7 Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му.
Еклисиаст 7:12 Защото, не само че мъдростта е защита както и парите са защита, но предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на ония, които я имат.
Притчи 2:6, 8, 10: Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум. За да защищава пътищата на правосъдието, и да пази пътя на светиите Си. Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, знание ще услажда душата ти

11. Божието Слово е източник на мъдрост:

Второзаконие 4:5-6 Ето, аз ви научих повеления и съдби, според както Господ моят Бог ми заповяда, за да вършите според тях в земята, в която влизате да я наследите. И тъй, пазете и вършете ги; защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са тия на тоя велик народ.
Псалми 119:98-100 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми,
защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители, защото се поучавам в Твоите свидетелства. По-разумен съм от старите, защото опазих Твоите правила.
Притчи 2:6 Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум.

Пуританско отношение към враговете

1. Христос очакваше учениците му да имат врагове:
Матей 10:24-25 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си. Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!

2. Христос поучаваше учениците си да очакват врагове:
Матей 10:16. Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.

3. Христос предупреди учениците си че хората ще им бъдат врагове:
Матей 10:17-18 А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият. Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.

4. При никакви обстоятелства не обсъждайте публично разрушенията на врага:
Притчи 29:11 Безумният изригва целия си гняв, a мъдрият го задържа и укротява.

5. За да се победи необикновен враг е нужна необикновена мъдрост:
Яков 1:5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.
Псалми 119:98 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене.

6. Ключът към наградата е победа над врага:
Откровение 3:5, 12 Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели. Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име.

7. Врагове винаги ще има:
Матей 10:22 Ще бъдете мразени

8. Всеки който завижда на твоя прогрес е твой враг:
Ездра 4:5 и наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им, през всичките дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дарий.
Ездра 4:23-24 А когато се прочете преписът от цар Артаксерксовото писмо пред Реума и секретаря Самса и служителите им, побързаха да възлязат в Ерусалим при юдеите та ги спряха на сила. Така престана работата по Божия дом, който е в Ерусалим, и остана спряна до втората година от царуването на персийския цар Дарий.
9. Врага е врата към нов сезон, а не стена която го огражда:
Йов 42:10 И Господ преобърна плена на Иова, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Иова двойно колкото имаше по-напред.

10. Всяко добро дело вингаи има врагове.

11. Когато разбереш това за което Бог те е определил, ще откриеш и кои са враговете ти.
Даниил 10:12-13 Тогава ми рече: Не бой се, Данииле; защото от първия ден откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха; и аз дойдох поради думите ти. Обаче князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дни; но, ето, Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне; аз, прочее, останах непотребен вече там при персийските царе.

12. Когато Бог завърши сезон в живота ти, той закоравява сърцето на врага към теб.

13. Врагът ще се опитва да те въвлече в ненужни битки с малки или никакви награди.

14. Любов към врага води до голяма награда:
Лука 6:35 Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите.

15. Врагът често не познава миналите ти победи, което го прави неподготвен и уязвим.

16. Очаквай да спечелиш всяка битка срещу врага:
1 Царе 17:46 Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля.

17. Святият Дух учи принципите на воюване срещу врага
Псалми 144:1 Благословен да бъде Господ, моята канара. Който учи ръцете ми да воюват, пръстите ми да се бият.

18. За да станеш по-силен от врага, се научи да воюваш постоянно.

19. Врагът не се опитва да те разбере, а да те дискредитира.

20. Врагът е естествена и нужна част от живота:
Йоан 15:18-21 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.

(не) САМО за КРИТИКАРИ

Никога не се подавайте на присмиватели и евтини критикари, които по цял ден се чудят как да те отклонят от голяма ти цел – да служиш на БОГА.

Духът който е стои зад тях е известен и е по-слаб от Святия дух, който живее в теб.

Колкото повече време те прекарват за да измислят зло против теб, толкова време прекарвай в пост, молитва, съзерцаване на видението и изпълняване на Божия план за твоя живот.

Това е което ще оставиш след себе си за поколенията.
А след критикарита остава само … всъщност никой не знае.
Никой никога не е построил паметник посветен на критикаря.
Виж, за героите на вярата – паметници много.