ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Кръщение в Святия Дух

Кръщение в Святия Дух

Деяния на Апостолите 2:1-4 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. 3 И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 4 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност  да говорят.

КОИ Е СВЯТИЯ ДУХ? Святият Дух е Бог (ДА 5:3; 2 Кор. 3:17). Той е част от Троицата и като такъв притежава всички качества, които Бог Отец и Исус Христос притежават. Святият Дух е индивидуална личност, без да престава да бъде неразделна част от Триединния Бог. Той е вечен и вечно-присъстващ във всяка част от Библейската история, както и това, което тя включва в определението на термина “време.” Святият Дух участва като Творец в сътворението на земята (Бит. 1:2) и създаването на човека (2:7). В Старият Завет Той почива на царе, свещеници и пророци, а в Новият придружава Христос във всяка част на земния Му живот от зачатието до Възкресението.  Във ранната Църковна история, Святия Дух изобличава за грях, изпълва със сила свише и вдъхновява авторите на Библейските книги (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:21) Днес, в духовната пустиня на нашето съвремие, Той продължава да бъде Божието присъствие, в облака и в огнения стълп, което води на Църквата на 21ят век.

РОЛЯТА НА СВЯТИЯ ДУХ В ЖИВОТА НА ВЯРВАЩИЯ може да бъде определена, но не ограничен, от две явления:

(1) Новорождение: Святият Дух изобличава грешника и води към покаяние, резултата от което е новорождение (Йн. 16:8; Тит 3:5). Чрез Святиа Дух ние сме “запечатани за деня на изкуплението” (Еф. 1:13; 4:30)

(2) Кръщение във Святия Дух. Гръцката думата за кръщение е баптизо или потапям и показва че кръщението в Святия Дух е буквално потапяне в Божията сила и присъствие (Мт. 3:11; Мк. 1:8; Лк. 3:16; Йн. 1:33; ДА 1:5; 11:16; 1 Кор. 12:13). Кръщението в Святия Дух може да бъде прието единствено и само след спасение и освещение на вярващия.

БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕРИ ЗА КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ

ДА 2:1-4На Петдесятница учениците в Горницата бяха кръстени в Святия Дух.

ДА 8:5-17 8 г. След Петдесятница вярващите в Самария бяха кръстени в Святия Дух.

ДА 10:44-4510 г. След Петдесятница езичниците в Корнилиевия дом бяха кръстени в Святия Дух.

ДА 19:1-620 г. След Петдесятница Ефесяните бяха кръстени в Святия Дух.

Освен с личната увереност на вярващия, кръщението в Святия Дух е придружено от феномена гласолалия (Гр. гласос – език и лалео – говоря) често описан като говорене на чужди езици. Този белег е описан многократно в книгите на Новия Завет и е неразделна част от кръщението в Святия Дух.

ЗАЩО ГОВОРЕНЕ НА ЕЗИЦИ?

Историята за Вавилонската кула разказва, че Бог разделя езиците на присъстващите заради тяхното непокорство (Бит. 11:1-9). В историята на Петдесятница, Бог събира езиците на всички вярващи в едно за да говорят “за великите Божии дела” (ДА 2:11). Белегът говоренето на други езици е израз на готовността на вярващия за се покорство пред Бога. Молитвата на езици напомня за обитаването на Святия Дух (Йн. 14:16-17), изгражда духовния човек (1 Кор. 14:2,4,16,17) и неговата вяра (Юда 20), и ни помага да се молим според Божията воля, тогава, когато не знаем как да се молим (Рим. 8:26-27). Говоренето на езици е заповядано в Библията (Юда 20).

РЕЗУЛТАТИ ОТ КРЪЩЕНИЕТО СЪС СВЯТИЯ ДУХ

(1) Сила свише (Живот на Свидетели): Идването на Святия Дух в живота на вярващия е придружено от изпълване със сила за свидетелство. Тук е и мястото да се отбележи, че кръщението не е просто единичен акт на свидетелство, а живот като свидетели на Христа (ДА 1:8).

(2) Помазание (Живот на Сила): Помазанието е белег на Божията благодат върху живота и служението на вярващия. То идва само чрез постоянно пребъдване в Святия Дух и лично взаимоотношение изграждано чрез пост, молитва и покорство.

(3) Чуването на Божия глас (Живот на Покорство): Водителството на Святия Дух е много често описвано като усещане, но то е по-скоро вътрешно убеждение, отколкото физически знак или преживяване. Като основно правило, Святият Дух ръководи вярващия чрез присъствието или липсата на вътрешен мир (Кол. 3:15; Ис. 30:15).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ

Кръщението във Святия Дух е придружено от плода на Духа и духовните дарби. Плодът на духа има девет части: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост  и себеубоздание (Гал. 5:22-23). Духовните дарби, в съответствие на плода са също девет. Те се разделят на три части (1) дарби на говорене: пророчество, разни езици и тълкуване на езици;  (2) дарби на сила: вяра, чудеса и изцеления; и (3) дарби на откровение: мъдрост, знание и разпознаване на духовете (1 Кор. 12:8-10). Словото говори и за друг вид дарби наричани мотивационни. Те са седем: пророчество, служене (Гр. дякония), поучаване, увещаване (Гр. Параклео – утешавам, защитавам), даване (Гр. метадидоми – споделям, предавам), управление и милост (Рим. 12:6-8).