Спасение по благодат

Исус често използваше притчи, истории които илюстрират духовни истини. Лука 18: 9-14 започва така „И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча…”. Исус се целеше към определен тип слушатели: тези, които се уповаваха на собствената си праведност и автоматично презираха и гледаха отвисоко всички останали. Той каза притчата на тези, които се облягаха на нещата, които бяха извършили. Ще ги наричаме себеправедни, и това е за което Исус говореше когато Той каза, че те гледат от високо на всеки друг, казвайки: „Аз съм по-добър от теб”.

В стих 10 Исус казва Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник.”. Казано на съвременен език двама души отиват на църква да се молят като единият от тях е фарисей. Фарисеите са били много религиозни хора. Думата буквално означава „някой, който е отделен”. Те са били толкова религиозни, че в известен смисъл са казвали: “Не ме осквернявай! Не се приближавай твърде близо до мен! Аз не съм като другите хора! Аз съм по-добър от всички останали!” Другия човек, който Исус споменава, бил бирник. Бирниците са събирали данъци и са били известни с това, че са зли, грешни хора, които са лъгали и мамили останалите. Събирали са данъците като са използвали всички възможни средства. Голяма част от парите са заделяли за себе си и друга част са давали на Римската империя, заради което обществото не е гледало с добро око на тях.

Историята продължава в стих 11 „Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник”. Искам да обърнете внимание на следното нещо. На кой се молеше той? Той всъщност се молеше на себе си, въпреки, че казваше „Боже” и използваше правилната дума. Бог не приемаше неговата молитва и по-късно ще видим защо това беше така. Забележете как се моли: „Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци”. Този фарисей, този религиозен човек казваше „Аз не съм като другите човеци. Аз не съм грешник. Аз не съм грабител, неправеден, прелюбодеец и особено като тоя бирник, който е дошъл тук да се моли”. Виждате ли? Той презираше и гледаше отвисоко на останалите, защото си мислеше, че е по-добър от тях.

В стих 12 фарисеят продължава „Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия”. Той имаше предвид „Забелязваш ли какво правя?” Знаете ли какво означава постът? Това означава човек да се лиши от храна за определен период от време. Той също така даваше пари и за църквата. Той беше един от тези, които казват: „Не ме занимавай! Аз живея добър живот! Давам милостиня и дарения в църквата”.

След това стигаме до бирника в стих 13: „ А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника.” Забележете езика на тялото му, казва се, че „стоеше издалеч”. Той дори не влезе в църквата. Толкова се срамуваше от живота си и от нещата, които е вършел, че стоеше отдалеч и не искаше дори очите си да повдигне към небето, но се удряше в гърдите. Когато в Библията се говори за удряне в гърдите в Стария Завет, много често заедно с това човекът си раздираше и дрехите, което беше начин да каже: „Прости ми, Боже за това, което направих!” Това беше израз на покаяние, на каещо се сърце и съкрушен дух, които Господ не би презрял. Този бирник, грешник, плачеше и се молеше на Бог „Боже, бъди милостив към мен, аз съм грешник”.

Стих 14 казва „ Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси”. Бирникът си отиде оправдан, обявен за праведен пред Бог и помирен с Него. Той беше простен. Защо той беше простен? Защо той се прибра вкъщи помирен с Бог, а не религиозният фарисей? Това беше така, защото фарисеят издигаше себе си като казваше: „Аз съм по-добър от останалите хора! Не съм грешник! Аз не съм като другите”, докато бирникът знаеше, че няма правилно стоене пред Бог, нямаше какво да му предложи. Той беше грешен човек. Библията ни казва, че Исус не дойде да спаси праведните, но грешните и че всички ние съгрешихме и не заслужаваме да се прославим от Бога. Този бирник се смири и получи прошка и оправдание.

Ние говорим за спасение по благодат. „Благодат” е чудесна дума и аз ще ви предложа една добра дефиниция, но трябва да се има предвид, че благодатта означава много повече. В превод от гръцки, езика на който Новият Завет е бил написан, за думата благодат е използвана думата charis (карис). Определение за благодат е: безплатна, незаслужена милост от Бог проявена към хора, които не я заслужават. Този бирник не заслужаваше нищо от Бог, но намери Божията милост, защото смири себе си. Има и друга дума на гръцки „charisma” (карисма), която е думата “charis” с наставка –ma в края. Това означава специална проява или форма на Божията благодат и този бирник намери оправдание и помирение с Бог като подарък.

В Римляни 5:17 се казва “ … то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, <сиреч> правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос“. Бог предлага на теб и мен помирение с Него като дар и според разглеждания по-горе пасаж бирникът получи този подарък на оправданието и на праведността, които идват само чрез Исус Христос. В Йоан 1: 17 Библията ни казва: „…понеже законът бе даден чрез Мойсея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа”. Тази благодат се предлага само на една група хора – тези, които смиряват себе си и знаят, че нямат помирение с Бог, които плачат за Божията милост. Тези хора ще намерят Божието опрощение и милост.

 

ВЪПРОСИ

 1. Прочетете Лука 18:9. Какво е притча?

Библейска притча е история, която илюстрира духовна истина.

 1. Прочетете Лука 18:9. На кого Исус разказа тази притча?

Към тези, които уповаваха на своята праведност. Това са себепрваведниците.

 1. Прочетете Лука 18:9 (последната част на стиха). Себеправедните хора винаги се отнасят по характерен начин с останалите. Какво е това отношение според пасажа:

А) Те харесват околните.

Б) Те презират околните или ги гледат отвисоко.

В) Те обичат околните.

Б) Те презират околните или ги гледат отвисоко.

 1. Прочетете Лука 18:10. Двама души отидоха да се молят. Казано на съвременен език, къде отидоха да се молят?

В църква.

 1. Прочетете Лука 18:10. Кои бяха тези хора?

Фарисей и бирник.

 1. Прочетете Лука 18:11. Каква беше молитвата на фарисея?

Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци (не съм грешник), грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник.”

 1. Прочетете Лука 18:12.

Какво означава постът?

Да се лишиш от храна.

 1. Прочетете Лука 18:12. Какво означава да се дава десятък?

Човек да дава една десета част от доходите си в църква.

 1. Прочетете Лука 18:13. Къде стоеше бирникът?

Отдалеч.

Защо?

Той се чувстваше виновен да отиде в църква (или храма) защото беше толкова голям грешник и предпочете да остане отвън.

 1. Прочетете Лука 18:13. Защо бирникът беше със сведена глава и не смееше да повдигне очите си?

Защото беше засрамен.

Някога правил ли сте нещо толкова лошо, че не смеете да погледнете друг човек в очите?

 1. Прочетете Лука 18:13. Каква е молитвата на бирника?

Боже, бъди милостив към мен – аз съм грешник.

 1. Прочетете Лука 18:14. Кой от двамата беше оправдан от Бог след като се прибра у дома?

Бирникът.

 1. Прочетете Лука 18:14. Защо бирникът беше оправдан, а не фарисея?

Защото той се смири пред Бог. Фарисеят беше изпълнен с гордост; той не смяташе, че има нужда от Спасител.

 1. Прочетете Лука 18:14. Бог прости ли на бирника?

Да.

 1. Прочетете Римляни 10:13. Ако в този момент паднете на коленете си и викате към Бог от цялото си сърце, „Господи, бъди милостив към мене грешника”, Бог би ли показал същото отношение към вас, както към бирника?

Да, Той ще ми прости и ще ме изчисти от всичката неправедност.

Прочетете I Йоан 1:8-9

 

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Лука 18:9-14 – И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча: [10] Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. [11] Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. [12] Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия. [13] А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника. [14] Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.

Римляни 10:13 – Защото „всеки, който призове Господното име, ще се спаси“.

I Йоан 1:8-9 – Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. [9] Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

1 comment on Спасение по благодат

 1. Чета в горепосочения текст следното: „Определение за благодат е: безплатна, незаслужена милост от Бога,проявена към хора, които не я заслужават.“ Дали това е така? Изопачено представеният стих в Ефесяни 2:8. „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога“ е променил вече отдавна мисленето на много хора! Ако сложим знак на равенство между Благодат и Милост,тогава какво означава следният стих: Евреи 4:16. „Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.“ Какво казва ап.Павел за нея в 1Кор.15гл.?
  9. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека,понеже гоних Божията църква,
  10. но с Божията Благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, – не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене.
  Божията Благодат е Божието действие в нас за всичко: вяра, служение и т.н. Не е зле да се проучи много щателно това много важно понятие,тъй като след като Благодатта е Милост,вече започна да се говори вместо за нея,за Помазание!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.