Последни Времена

Последни Времена

1 Солунци 4:15-18 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. 16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; 17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. 18 И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.

7 Дефиниции за Последните Времена:

 1. 70 седмици на Данаил: 70 седмици от пророчеството на пророк Езекил, чието тълкувание е дадено в Дан. 9:25-26 Знай, прочее, и разбери че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъде седем седмици; и за шестдесет и две седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена. 26.И подир шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да му принадлежат; и людете на княза, който ще дойде, ще погубят градът и светилището; и краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната има определени опустошения.
 2. Периода на благодатта: период неизвестен на Старозаветните пророци, и наречен от Павел тайна (Еф. 3:4).
 3. Грабване:  онзи момент в човешката история, когато Исус ще дойде в облаци за да вземе Църквата и да я спаси от идващата скръб. Моментът на грабването е незивестен.
 4. Голяма скръб: Период от 7 г. между Грабването и Второто пришествие на Христос, в средата на който Антихрист ще се обяви за Месия в храма.
 5. Второто идване (Пришествие) е различно от Грабването, и представлява завръщането на Христос на земята със грабнатите светии за да царува 1000 г.
 6. Битката при Армагедон или края на този свят е победата на Христос и армията на Неговите светии над силите на Сатана и падналите ангели в долината Арамгедон.
 7. Милениум Хиляда годишното царуване на Христос на земята.

ГРАБВАНЕ

Има няколко теории за грабването. Само една от тях е единствено правилна.

 1. Частично Грабване: предполага грабването да се извърши на няколко периода. Аргумент: Тази теория отрича Новозаветното учение за целостта и единството на църквата.
 2. Грабване след Голямата скръб – 3 аргумента: (1) Тази теория се появява едва 1800 години след Христа. Това е доктрина която никога не е била поучавана от Църковните Отци в миналото. Тя не е спомената от никой от доктринално-чистите учители на онова време, нито пък от няоке от еретичните движения.Тя не е имала никаква подкрепа от коментатори или преподаватели в никое теологическо училище до средата на 19ят век. (2) Тя определя грабването веднага след 7 г. На Голямата Скръб, т.е. то има точно определена дата, което е в разрез с новозаветното учение за грабването. (3) Църквата е определена да премине през Голямата скръб.
 1. Грабване в средата на Голямата скръб. Аргумент: Грабването отново има точно определена дата.
 2. Грабване преди Голямата скръб. Църквата ще бъде грабната преди началото на Голямата Скръб.

8 доказателства за избавлението на Църквата:

 1. Откр.4:1 След това видях, и ето врата отворенa на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане подире. Църквата не е част  от събитията, описани след Откровение 1:1-3:20. Тя е включена отново едва във видението Небесния град.
 2. Думите църква и църкви са споменати 19 пъти в Откр. 1:1-3:20 и нито веднъж след това.
 3. Старците седящи на престоли, представляващи светиите на Стария и Новия Завет. След Откр. 4:1, те са винаги видяни в небето.
 4. Лк.21:34-36 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; 35. защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. 36. Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкият Син.
 5. Откр. 3:10 Понеже си упазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще упазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.
 6. Римл. 5:9 Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.
 7. 1 Сол. 1:10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Коготo възкреси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв.
 8. 1 Сол. 5:9-11 Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, 10. Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него. 11. Затова насърчавайте се един друг както и правите.