Покажи ми Славата Си

 Покажи ми Славата Си

Изход 33:12-18 Моисей, прочее, рече Господу: Ето, Ти ми казваш: Води тия люде; но не си ми явил, кого ще изпратиш с мене; но пак Ти си ми рекъл: Тебе познавам по име, още си придобил Моето благоволение. 13 Сега, прочее, аз съм придобил Твоето благоволение, покажи ми моля Ти се, пътя Си, за да Те позная и придобия благоволението Ти; и разсъждай, че тоя народ Твои люде са. 14 И Господ каза: Самият Аз ще вървя с тебе, и Аз ще те успокоя. 15 А Моисей му рече: Ако Ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тука. 16 Защото как ще се познае сега, че съм придобил Твоето благоволение, аз и Твоите люде? нали чрез Твоето дохождане с нас, така щото да се отделим аз и Твоите люде, от всичките люде, които са по лицето на земята. 17 И Господ рече на Моисея: И това, което си рекъл, ще сторя, защото си придобил Моето благоволение и те познавам по име. 18 Тогава рече Моисей: Покажи ми, моля, славата Си.

От зората на човешката история едно явление е удивлявало и привличало вниманието на бедни и богати, на неуки и образовани, на млади и на възрастни. Това явление е Божията Слава. В Библията тя е търсена, виждана и преживяване. Всъщност, тя е търсена и от вярващи и от невярващи, защото  най-общо може да бъде определена като присъствието на Бога.

Горния Библейски текст показва следните няколко истинна за Божията слава:

  1. Тя води вярващите по Божия път, и така е основния метод за ръководство на всяко общество от вървящи (Изх. 33:14-15)
  2. Тя е източник на спокойствие и увереност (Изх. 33:14)
  3. Пътят напред без Божието присъствие (слава) е безсмислен (Изх. 33:15)
  4. Божието присъствие (слава) е знак на Неговия избор и освещение (отделяне) (Изх. 33:16)
  5. Божията Слава може да бъде преживяна т.е. човек може да опита Божията Слава в живота си (Изх. 33:18)

Библията говори за няколко конкретни случая на физическо и визуално явление на Божията слава.

Огън и Дим в Пустинята

В пустинята Израйляните не бяха водени от Мойсей, но и не бяха сами. Божията слава ги водеше като огнен стълб през нощта и като облак през деня (Изх. 16:10; 24:16; 40:38). Всъщност тя бе не само тяхно водителство,  но постоянна защита и снабдяване за всички нужди през пътя в пустинята.

Скинията – Изход 40:34-38 Тогава облакът покри шатъра за срещане, и Господната слава изпълни скинията. 35 Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията. 36 И когато облакът се дигаше от скинията, тогава израилтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания; 37 но ако облакът не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на дигането му. 38 Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.

Храма – 3 Царе 8:10-11 А щом излязоха свещениците из светилището, облакът изпълни Господния дом;11 така щото поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат, защото Господната слава изпълни Господния дом.

Исая – Исая 6:1-5 В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите [славата] Му изпълниха храма. 2 Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше. 3 И викаха един към друг, казвайки: – Свет, свет, свет Господ на Силите! Славата Му пълни цялата земя. 4 И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и домът се напълни с дим. 5 Тогава рекох: Горко ми, защото загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите.

Езекил Езек. 1:28 Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв бе изгледът на обикалящото сияние. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. И когато го видях паднах на лицето си, и чух глас на едного, който говореше.

Рождението на Исус – Лк. 2:9 И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много.

Планината на Преображение – Лк. 9:28-33 И около осем дни след като каза това, Той взе със себе си Петра, Иоана и Якова, и се качи на планината да се моли. 29 И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му стана бяло и бляскаво. 30 И, ето двама мъже се разговаряха с Него; те бяха Моисей и Илия, 31 които се явиха в слава и говореха за смъртта Му, която Му предстоеше да изпълни в Ерусалим. 32 А Петър и ония, които бяха с него, ги беше налегнал сън; но когато се разбудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него. 33 И когато те се разделиха с Него, Петър рече на Исуса: Наставниче, добре е да сме тука: и нека направим три шатри, за Тебе една за Моисея една, и една за Илия без да знае какво дума.

Пришествието – Мт. 24:30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.

Мк. 13:26 Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава.

Лк. 21:27 И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава.

Вечния град – Откр. 21:10-11 Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени със седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки: Дойди, ще ти покажа невестата, жената на Агнето.10 И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога,11 и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.

Откр. 21:23 И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето.

Божията Слава в Църквата на 21ят Век

Само Гонената Църква е църквата която вижда Божията слава

Д.А. 7:55-56 А Стефан, бидейки пълен със Светия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса стоящ отдясно на Бога; 56 и рече: Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога.