ЕВРЕИ 1

 

Д-р. Джордж Д. Ворис

РАЗРАБОТКА НА ПОСЛАНИЕТО КЪМ ЕВРЕИТЕ

ГЛАВА 1

I. Христос е над пророците.1

II. Христос е над Ангелите.5

I. Христос е над пророците.

  Евр. 1:1 напомня на читателите за Бит. 1:1.  И двата пасажа започват с „Бог“. Никакво обяснение за Неговото съществуване не е дадено – просто се посочва, че Той е говорил на Бащите.
А. „при разни частични съобщения“ буквално означава „на няколко пъти“, „в различни периоди“.
Защо е постепенно откровението?  Може би:
1. За да покаже човешкото падение във всеки      период.
2. За да разкрие истинската същност на       греха.
3. За да покаже човешката безпомощност да      се освободи от греха.
4. За да ни научи, че има прощение на       греховете само  на основата на       изкупителната жертва на Христос.
Бог е говорил в продължение на 6000 години – от „Битие“ – на Моисей до „Откровението на Йоана“ на Йоан и днес продължава да говори на църквата чрез даровете на Святиа Дух.
Бог говореше за Юдеите, за Езичниците, за Църквата, за Себе си,  за Своя Син, за Святия Дух, за човека, за небето, за ада и т.н.. Той изговори думите на  66-те книги, които оформиха  Святото Писание. Да, Бог говореше!
Б. „много начини“ на Гръцки означава „различни по метод и форма“. Бог е говорил чрез:
1. Теофания – появяване на Бога във вид       видим за човека.
2. Чрез глас, доловим за човешкото ухо.
3. Пророчество.
4. Сънища.
5. Видения.
6. Символи.
7. Ангели.
8. Своя Син.
9. Святия Дух.
10. Вътрешно усещане.
11. Писаното Слово.
Всеки пророк е имал своя уникален метод и стил. 12-те „малки“ пророци са един добър пример за това. Всеки запазва своята уникална същност и допринася голяма част в развитието на историята. Всред ранните пророци са Моисей, Илия и Елисей. Пророците спадащи към групата на Асирииския период (осми век Преди Христа) са Амос – евангелиста (760 г. Пр. Хр.) и Осия – пасторът (750 г. Пр. Хр.) служили за Северното Царство.  А Исая – Теологът (740 г. Пр. Хр.) и Михей –  проповедникът (735 г. Пр. Хр.), служат за Южното Царство.
Пророци по времето на Вавилонският Период (седмият и шестият век Преди Христа) са били Еремия – хуманиста (626 г. Пр. Хр.), Наум – поета (626 г. Пр. Хр.), Софония – оратора (626 г. Пр. Хр.) и Авакум – философа (605 г. Пр. Хр.).
Пророческите гласове в периода от времето на Вавилонското Робство и след него са  Езекиел – стражата,  Агей – мирянина, Захария – агитатора, и Малахия – посланика.
Точните исторически  дати за пророците Авдий, Йоил, Йона и Данаил са все още под въпрос, но независимо от това техните послания остават актуални и до днес. Всички пророци са очаквали „изпълнението на времето“ на Старозаветните пророчества отнасящи се за Христос!

 ОСИЯ: Името означава „Спасение“, „Помощ“, „Освобождение“ – Сърдцесъкрушения пророк, чието преживяване със невярната си съпруга му помага да разбере любовта на Ехова към блудната Израел.
ЙОИЛ: „Яхве е Бог“ – Пророкът на Петдесятница, който говори за изливането на Божия Дух върху всеки човек.
АМОС: „Товар“, „Някой,който носи товар“ – Пророкът-овчар, който пледира за „старовременната религия“, където осъждението тече като река, а благословението като мощен порой.
АВДИЙ: „Божий служител“ – Пророкът, който предрича разрушението на Едом – най-големият враг на Юда.
ЙОНА: „Гълъб“ – Пророкът-мисионер, които посредством едно странно и трудно преживяване осъзнава, че Бог обича Езичничите толкова колкото и Израилтяните.
МИХЕЙ: „Кой е като Господа“ – приятел на всички хора. Пророк, който разобличава несправедливото подтисничество на управляващата класа.
НАУМ: „Утешител“ – Пророкът, който предрича разрушението на Ниневия – най-жестокият подтисник на Израил.
АВАКУМ: „Да прегърне“ така както Бог прегръща своя народ. Обърканият пророк, който не може да разбере защо Ехова (Яхве) забавя наказанието си към своя народ заради нечестието им. Още повече се озадачава, когато разбира, че още по-нечестивите Халдейци ще бъдат използвани като инструменти за наказание. Той изрича великия принцип: „Праведният чрез вяра ще живее“.
СОФОНИЯ: „Този, когото Яхве е скрил или защитил“ – Пророкът на съживлението по времето на Цар Йосия, чиито думи довеждат Юда до покаяние.
АГЕЙ И ЗАХАРИЯ: „Празничен“ или „Фестивал на Ехова“, „Този, когото Яхве помни“ – Пророци по времето на граденето на Храма, чиито окуражаващи послания освобождават хората от техния страх и им  помагат да завършат храма.
МАЛАХИЯ: „Мой Посланник“ – Последният от Старозаветните пророци, който запечатва последното увещание на Стария Завет – да се помни закона на Моисей,  и последното предричане – идването на Илия, вестителя на Месия.
Най-важното нещо във факта, че Бог говори е, че Той има послание, което желае да сподели със човека. Това беше всецяло осъществено, когато Исус стана човек, и когато Бог вдъхнови написването на Библията.
В. Ст. 2 – „в края на тия дни говори нам, чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете.“
„в края на тия дни“ – или  „в тези последни дни“ . Още преди две хиляди години беше последното време. Още колко ще чакаме за идването на Христос?
След  период от 400 години на тишина (От Малахия до Матея), Бог проговаря отново. Този път, обаче, не чрез Своите приятели пророците, а чрез Своя Единствен Син, Исус Христос.  Не само на Бащите (Юдеите), но на целия свят, включително на Езичниците и Църквата. Съществува една прогресия в посланията на пророците, завършваща със съвършено изпълнение в лицето на Христос. Той е пълнотата на откровението на Бога към човека.
Г. „Когото постави наследник“ – тази фраза на Гръцки означава „наследник на притежания“. Исус е наследника на всичко. Като Единороден Син на Отца Той е Негов наследник на всичко.
Д. „чрез Когото и направи световете“ – Гръцката дума за „световете“ означава преди всичко „вековете и диспенсациите“.  Христос, обаче не само оформи диспенсациите и вековете, но е и Създател на физическата Вселена.
Кол. 1:16 „Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено“.
Йоана 1:3 „Всичко това чрез Него стана и без Него не е етанало нищо от това, което е станало“.
Йоана 1:10 „Той бе в света; и света чрез него стана; но светът Го не позна“.
Неговата част в сътворението на света е чисто доказателство за Неговата божественост. Само Бог може да създава.
Е. Ст.3 „Сияние на Неговата слава“ , „Отпечатък на Неговото естество“. На Гръцки във смисъла на думата „отпечатък“ се крие идеята за монета, която се използва като модел за изработката на други монети. Така че те носят образа на оригинала. Исус е отпечатъка  на образа на Отца. Той констатира: „Този, който е видял Мен е видял Отца.“, „Аз и Отца Ми сме едно“.
Ж. „Държейки всичко чрез Своето могъщо Слово“. Думата „държейки“ означава, че както Той създаде световете от нищо, така ги и поддържа, държи и контролира. Христос е не само Създател на Вселената, но и Този, Който я поддържа. Той не е създал вселената за да я оставибез надзор, но е действен участник в процесите й. Той не държи света на раменете си както митичния бог Атлас, но го държи „чрез Своето могъщо Слово“.
З. „след като извърши чрез Себе Си очистение на греховете (ни)“.
Исус изкупи човека чрез Себе Си.
Евр. 9:12 „и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.“
Евр. 9:14  „то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта
ви от мъртвите дела , за да служите на живия Бог!“
Евр. 9:26 „иначе Точ трябва да е страдал много пъти от създанието на света; а на дело в края на вековете се яви веднаж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва.“
Той направи това, което никой друг не можеше да направи. Той ни очисти от нашия грях. Нито пророк, нито патриарх, нито съдия, нито Цар или Свещеник можеше да извърши това. Той чрез Себе си очисти греховете ни, като едновременно беше и жертвата и свещеника принасящ тази жертва. Браун констатира, че „Аароновото свещенство години наред се опитваше да очисти греховете – но напразно- докато
Исус отведнаж и напълно постигна това.“ Свещениците се опитваха да постигнат Спасение чрез кръвта на  животински жертви. Исус го направи чрез Собствената Си кръв.
Кол. 1:20 „и чрез Него да примери всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, проляна на Неговия кръст.“
Еф. 1:7 „в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат.“
1 Петр. 1:19 „но със скъпоценната кръв на Хритста, като на агнец без недостатък и пречист.“
1 Йоана 1:7 „Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.“
Откр. 1:5 „и от Исуса Христа, Който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе. На Този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си.“
И. „седна отдясно на Величието на високо.“
Той седна – забележете, че Той направи това след като изчисти нашите грехове. Пинк констатира, че сядането означава „почивка или успокояване от Неговата свещеническа служба и страдания. Често се посочва факта, че за Израелските свещеници е нямало заповед за сядане. Във Храма не е имало столове и никакви други мебели.“ Но изкупителното дело на Христо на кръста беше съвършено. Ето защо Той извиква: „Свършено е“, и сега е седнал от дясната страна на Бога.
Еф. 1:21,22 „далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, се което именуват,не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата.“
Фил. 2:9-11 „Затова и Бог Го превъзвеши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ.“
Откр. 3:21 „На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол.“
Пс. 110:1 „Йеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми докле положа враговете ти за твое подножие.“
Лука 22:69 „Но отсега нататък Човешкият Син ще седи отдясно на Божията сила.“

 Обобщение на факта, че Исус е над прорците

1. Пророците говореха само части от посланието – Исус говори в пълнота и беше изпълнение на пророчествата.
2. Пророците говориха това, което бяха приели, а Исус – това,което знаеше и беше видял.
3. Пророците говориха по различни времена, а Исус говори в един период от време.
4. Пророците бяха слуги, а Исус – Син и Наследник.
5.Пророците бяха създадени, а Исус е Създател.
6. Пророците виждаха Божията слава – Исус беше Отпечатъкът на Божията слава.
7. Пророците също бяха грешници – Исус беше Жертвата за очистване от грях.
8. Пророците се намираха във възвишена позиция, но не от дясната страна на Бога.

II. Христос е над Ангелите.

  А. Ст. 4 – „и стана толкова по-горен от ангелите“.
Има спорове по въпроса, за какви ангели точно става въпрос в този стих. Някои вярват, че това е само още едно доказателство за това, че Христос е над пророците. Гръцката дума за ангел е „посланник“, която  може да се отнася и до пророците. В контекста обаче става ясно ,че рангът на духовните същества е споменат в стихове: 7. – „Който прави ангелите си силни като ветрове (или духове).; 14. -„служебни духове“; и в 2:9 – „Исуса, който е бил направен малко по -долен от ангелите.“
Б. Исус има по-възвишено име от ангелите.
Мат. 1:21 „Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им.“
Мат. 7:22 „В онзи ден мнозина ще ми рекат: “Господи! Господи! Не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?“
Мат. 12:21 „И в Неговото име народите ще се надяват.“
Деян. 2:21 „И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.“
Деян .3:16 „И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи тогова, когото гледате и познавате; да! тая вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве.“
Фил. 2:9, 10 „Затова и Бог Го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се преклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества.“
Думата „име“ е често използвана в Писанията в значение, носещо смисъла за ранг и репутация. Имената в Стария Завет са били често променяни, за да обозначат ново състояние в нечий живот. Ангелите са служебни духове – а Исус е Синът на Бога.
Понякога в Стария Завет ангелите са наричани Синове на Бога, но нито един индивидуално не е наречен по този начин. Исус е Единственият и Единороден Син на Бога.
В. В този пасаж са цитирани няколко места от Старо-Заветните Писания, за да покажат, че Божият Син е над ангелите.
1. Пс. 2:7 Той не каза на ангелите „Ти си мой Син“ – а само на Христос.
Пс. 2:7  „Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих.“
2 Царе 7:12-16 Той не дава царство на ангелите, нито им обещава, че ще им бъде Баща.
2 Царе 7:12-16 „Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти подир тебе, който ще излезе из чреслата ти, и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му до века. Аз ще му бъда Отец и той ще Ми бъде син: ако стори беззаконие, ще го накажа с тояга, каквато е за мъже и биения, каквито са за човешки род; но Моята милост няма да го остави, както я отнех от Саула, когото отмахнах от пред тебе. И домът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе до века; престолът ти ще бъде утвърден до века”
2. Вт. 32:43 (Септуагинта) „Развеселете се небеса заедно с Него и нека Синовете на Бога Му се поклонят“
3. Пс. 97:7 (Септуагинта) „Поклонете се Нему всички ангели“.
Бог никога не е заповядал на ангелите да се покланят един на друг, но им е заповядано да се покланят на Сина.
4.Пс. 104:4 Неговите ангели са „вятър“ и „пламък“ във сила и власт. А Христос е       равносилен по мощ на Бога.(Всесилен)
Пс. 104:4 „Който правиш ангелите Си силни като ветровете и слугите Си като огнения пламък.“
5. Пс. 45: 6,7 Властта на Господа е установена завинаги. (Неотменяема). Ангелите се поддават на промяна (някои от тях се разбунтуваха). Христос е помазан над всичко. (Лука 4:18)
Пс. 45:6, 7 „Твоят престол, Боже, е до вечни векове; Скиптърът на Твоето Царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя.“
Лука 4:18 „Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите. Да пусна на свобода угнетените.“
6. Пс. 102:25-27 Христос беше активен участник в процеса на създанието. Той е положил основите на Земята, а не ангелите, които също са създадени същества. Те нямат такава сила. Пс. 102:25-27 „Отдавна Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха; като облекло ще ги смениш, и не ще бъдат изменени. Но Ти си същият, И Твоите години няма да се свършат.“
7. Пс. 110:1 Отец не казва на нито един ангел : „Седи отдясно ми“, нито пък им обещава някакво надмощие. Ангелите стоят в присъствието на Бога – Христос седи отдясно на Бога Отца.
Пс. 110:1 „Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми, докле положа враговете ти за Твое подножие.“

Обобщение на факта, че Исус е над ангелите

1. Придоби по-славно име.
2. Той е Син на Бога.
3. Той е обектът на поклонение за ангелите.
4. Ангелите са вятър и пламък. Той е Всевишен.
5. Неговото управление е вечно.
6. Той е помазан над всичко – дори и над  ангелите.
7. Той е Създател на Земята и Небето, в което пребивават ангелите.
8. Само Той е Вечен и Непроменяем.
9. Той седи отдясно на Бога – ангелите стоят само в присъствието на Бога.
10. Ангелите служат на тези ,които са спасени от Господа. Те са служители на Господните служители.

ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1987
Всички права запазени. Никаква част от тази публикация не може да бъде преиздадена и разпространявана по никакъв начин, включително електронен, механичен, фотокопирен, презаписен, без позволението на Българско Християнско Издателство.

Copyright© 1987
Pathway Press
Leveland, Tennessee 37311

Превод и компютърно оформление: Динко Д. Златаров
Редакция: Петя Б. Златарова