ЕВРЕИ 3

 

Д-р. Джордж Д. Ворис

РАЗРАБОТКА НА ПОСЛАНИЕТО КЪМ ЕВРЕИТЕ

ГЛАВА 3

III. Христос е по-велик от Моисей.

 Писателят сега продължава като доказва, че Христос е не само по-велик от ангелите, но също така и от Моисей – великият Законодател.
А. Ст. 1 „Затова, святи братя, участници на небесното звание, размислете за Апостола и Първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исуса.“

В стих 1 увещанието е дадено на святите братя (осветените личности,отделените за Господа), към участниците на небесното звание. Гръцката дума за „участници“ означава „последователи, партньори, тези, които са свързани с обща задача и състояние“. „Небесното звание“ буквално означава „призив отгоре“.Призивът на Моисей не е толкова велик, колкото призивът, идващ от Христос. Призивът на Моисей беше земен, Христовият призив е небесен. На Моисей беше дадено обещание за Палестинската земя. На Христовите светии е обещано небето. Моисеевото семейство се състоеше най-вече от Юдеите. Христовото семейство се състои от хора от всяка нация, народ, раса и език. „Размислете“ на гръцки означава „да се концентрира, да се насочи умът“. „Апостол“ на гръцки означава „един, който е изпратен със мисия“. Христос е не само Апостолът, но и Първосвещеникът. Моисей беше ходатаят на Израил пред Бога, но брат му Аарон, беше свещеникът. Христос е едновременно и Ходатай и Първосвещеник. „Изповядване“ на Гръцки означава „да се говори едно и също нещо, така че да е в съгласие с някои друг“. Това, в което всички Християни трябва да са в съгласие е, че „Исус Христос е Божият Син и Единственият Спасител на света“.

Б. Ст. 2 „Който бе верен на Този, Който Го постави“.
Верността на Моисей не е оспорвана в този пасаж. Сам Бог свидетелстваше за верността на Моисей.
Числа 12:6-8 „И рече: Слушайте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз Господ ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря. Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той, който е верен в целия Ми дом; с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа Господния образ. Как, прочие, не се убояхте вие да говорите против слугата Ми Моисей?“
Моисей беше верен в служението си към Бога и към Израел като законодател и водач. Но въпреки това Христос (Месия) стои в една по-възвишена позиция в сравнение с Моисей. Моисей беше слуга. Христос беше Син. Докато Христос беше Този, Който съгради дома, Моисей беше слуга в този дом. Моисей беше слуга в Израеливия дом, а Христос е Глава на тялото – Църквата.
В. Ст. 6 „Неговия дом сме ние ако удържим“
Голяма опасност се е криела за Юдейските Християни в това, да се върнат към старата Левитска система. Ето защо ,те са предупредени, че ще продължат да са „домът“ само, ако са в Христа. Всички верни, които удържат ,са Неговият Дом.
Римл. 4:11 „И той прие обрязването като знак и печат на правдата от вяра, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той отец на всички, които вярват, ако и необрязани, за да се вмени правдата на тях.“
Откр. 5:9 „И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш Книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв Си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ.“

 Превъзходството на Исус над Моисей

 1. Рождение.
Моисей: Изх. 2:1,2 „В това време отиде някой си човек от Левиевия дом, та взе за жена една от Левиевите жени. И жената зачна и роди син; и като видя, че    беше красиво дете, кри го за три месеца.“

Исус: Лука 1:35 „И ангелът в отговор и рече: Святият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй и Святото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.“

2. Мъдър и мощен.
Моисей: Деян 7:22 „И Моисей беше научен на всичката египетска мъдрост, и бе силен в слово и в дело.“
Исус: Йоана 7:46 „Служителителите отговориха: Никога човек не е говорил така.“
Лука 20:40 „Защото не смееха вече нищо да Го попитат.“
Мат. 12:42 „Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята ,за да чуе Соломоновата мъдрост; а ето, тука има повече от Соломона.“
Иоана 7:31 „Обаче, мнозина от народа повярваха в Него, като казваха: Когато дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тия, които Този е извършил?“
Деян. 2:22 „Израилтяни, послушайте тия думи: Исус Назарянина, мъж засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете.“
3.Име.
Моисей: Изх. 2:10 „А когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и то стана неин син. И наименува го Моисей: Понеже, каза тя, извлякох го от водата.“
Исус: Лука 1:31, 32 „И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.“

4.Призван от Бога.
Моисей: Изх. 3:4 „И като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! И той каза: Ето ме.“
Исус: Лука 3:22 „И Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб,и глас дойде от небето, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.“
5.Взе  езическа невяста.
Моисей: Изх. 2:21 „И Моисей склони да живее при човека, който и даде на Моисея дъщеря си Сепфора за жена.“
Исус: Еф.5:31, 32 „“Затова ще остави човека баща си и майка си, и ще се превърже към жена си, и двамата ще станат една плът“. Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за Църквата.“
Откр. 21:2 „Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста украсена за мъжа си.“
6. Придоби синове.
Моисей: Деян. 7:29 „Поради тая дума, Моисей побягна и стана пришлец в Мадиамската земя, гдето роди двама сина.“

Исус: Йоана 1:12 „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име.“
7. Избра страдание.
Моисей: Евр. 11:25 „и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха.“
Исус: Ис.53:4 „Той наистина понесе печалта ни, и със скърбите ни се натовари: А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.“
Йоана 10:18 „Никой не ми го отнема, но Аз от себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца Си.“
8. Даде заповеди.
Моисей: Изх. 24:12 „Тогава рече Господ на Моисея: ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, Закона и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш.“
Исус: Мат. 5:1, 2 „А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки.“
Мат. 25:27, 28 „Ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта.“
9. Беше отхвърлен от хората.
Моисей: Изх. 15:24 „Тогава людете роптаеха против Моисея, казвайки: Що да пием?“
Исус: Лука 23:21 „А те крещяха, казвайки: Махни Този и пусни ни Варава.“
10. Той сияеше.
Моисей: Изх. 34:30 „Но Аарон и всичките израилтяни, като видяха Моисея, че ето, кожата на лицето Му блестеше, бояха се да се приближат при него.“
Исус: Мат.17:2 „И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.“
11. Умря и беше погребан.
Моисей: Вт. 34:5, 6 „И тъй, Господният слуга Моисей умря там, в Моавската земя, според казаното от Господа. И Господ го погреба в долината в Моавската земя срещу Вет-фегор; а до днес никой не знае где е гробът му.“
Исус: Мат. 27:59, 60 „Йосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащеница, и го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си.“
Римл. 5:6-8 „Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек; (при все че е възможно да дръзне някой да умре за благия); Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.“
12. Бог направи нещо с тялото.
Моисей: Юда 9 „Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ  да те смъмри.“
Исус: Деян.2:24 „Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея.“
Г. Ст. 6 – „Неговия дом сме ние, ако удържим до край“.И
писателят, знаейки, че някои от тези, на които той пише, са в опасност да се върнат към идеите на Юдеизма, сега ги предупреждава.
Брус отбелязва общ елемент, намерен между Израил, Моисей, Исус и Църквата в следващите няколко стиха: Смъртта на Христос е символ на освобождението на Израил от египетското робство. Исус като Пасхалното агне е символ на жертвата, принесена за избавлението от робството (1 Кор. 5:7). Кръщението е прототип на преминаването на Израил през Червеното море (1 Кор. 10:2). Господната вечеря с Христос е прототип на приемането на манна в пустинята (1 Кор. 10:3) и на водата, която бликна от канарата (1 Кор. 10:4)
Фактът,че някои в непокорството си измряха в пустинята (1 Кор. 10:5-11; Евр. 3:17, 18). е преобраз на това, че някои от вярващите ще изпаднат от благодатта.

1 Кор. 5:7 „Очистете стария квас. за да бъдете ново тесто, – тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан (за нас).“
1 Кор. 10:2 „И макар в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея“
1 Кор 10:3 „И всички да са яли от същата духовна храна.“
1 Кор. 10:4 „И всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара беше Христос)“
1 Кор. 10:5-11 „Пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята. А в тия неща те ни станаха примери, та да не похотстваме за злото, както и те похотстваха. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: „Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят“. Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите. Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя, а всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.“
Евр. 3:17, 18 „А против кои негодува четиридесет години? Не против ония ли, които съгрешиха и чиито трупове паднаха в пустинята? На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата почивка? Не на ония ли, които бяха непокорни?“
За да издържим до края, не само трябва да започнем, но да постоянстваме и да достигнем до края като победители.
Думата „удържим“ на гръцки означава „да държим курса към целта, устремяване към брега“. Ние трябва да държим здраво увереността, която имаме в Христа – в думи и в дела. Ние сме декларирали вярата си, сега от нас се иска да държим здраво това, което сме изявили. Това довежда до огромно тържество в края.
Откр. 2:25, 26 „Но дръжте онова, което имате, докле дойда. А на този, който победи, и който се пази докрай, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над  народите.“
Мат. 24:13 „Но който устои докрай, той ще бъде спасен.“
Йоана 8:31 „Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици.“
Йоана 15:4 „Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в Мене.“
Деян. 11:23 „Който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се, и увещаваше всички да пребъдват в Господа с непоколебимо сърце.“
Деян. 14:22 „И утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство.”
Римл. 2:6 „Който ще въздаде на всеки според делата му.“
1 Кор. 15:1, 2 „Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, – освен ако сте напразно повярвали.“
Гал 5:1 „Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.“
Гал 6:9 „Да не ни дотегва да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.“
Кол.1:23 „Ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз ,Павел, станах служител.“
Яков 1:25 „Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.“
1 Петр. 5:8 „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“
2 Петр.3:17, 18 „И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се, да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.“

Наставления да се удържи до край са дадени и в следните пасажи:
Евр. 2:1 „затова ние сме длъжни да внимаваме повече на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога.“
Евр. 3:6, 14 „А Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Неговия дом сме ние, ако удържим докрай дръзновението и похвалата на надеждата си.Защото ние участваме с Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност.“
Евр. 4:14 „И тъй, като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали.“
Евр. 6:1 „Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога.“
Евр. 6:11-18 „И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край; да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Защото, когато Бог даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, закле се в Себе Си, казвайки: „Наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа“. И така, Авраам като устоя, получи обещаното. Защото както човеците се кълнат в някого по-голям от тях, и клетвата, дадена в потвърждение на думата, туря край на всеки спор между тях, така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението Му е неизменимо, си послужи с клетва, така щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърдчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда.“
Евр. 10:23 „Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал.“
Евр. 10:35, 36 „И тъй не изпущайте дръзновението си, за което имате голяма награда. Защото ви е нуждно търпение, та като извършите Божията воля, да получите обещаното.“
Евр. 12:1, 2 „Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исус, Начинателят и Усъвършителят на вярата ни, Който заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.“
Евр. 12:15 „И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та ви смущава, и мнозинството да се зарази от него.“
Евр. 13:9 „Не се завличайте от разни и странни учения; защото е добре сърцето да се укрепява с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са се ползвали ония, които  са се водили по тях.“
Д. Ст. 7 „Затова, както казва Святият Дух.“
Стихове от 7 до 13 са цитат от Пс. 95:7-11.
Пс. 95:7-11 „Защото Той е наш Бог. И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му. Днес, ако искате да слушате гласа Му, не закоравявайте сърдцата си както в Мерива. Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята, когато бащите ви Ме изпитаха. Опитаха Ме и видяха какво сторих. Четиридесет години негодувах против това поколение. И рекох: Тия люде се заблуждават в сърце, и не са познали Моите пътища; Затова се заклех в гнева Си, че няма да влезат в Моята почивка.“
Този пасаж, независимо че е Давидов псалом, се счита за дело на Святия Дух. Ние трябва да слушаме гласа на Святия Дух.

 Опасностите от това да не слушаме гласа Му са много и разнообразни:
1. Може за нас да няма –“ утре”.
2. Опасност ,че можем да умрем в грях.
3. Животът става повече и повече оплетен от греха.
4. Сърцето става кораво и непослушно.
5. Подготовката и служението са безплодни.
6. Неспособност за съпротива.
Е. Ст. 8 „Не закоравявайте сърдцата си в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята.“
Някои учени считат, че тук става въпрос за бунта на израилтяните за вода.
Изх. 17:1,2 „След това цялото общество израилтяни тръгнаха от пустинята Син, като бяха пътуванията им според Господната заповед; и разположиха стан в Рафидим, гдето нямаше вода да пият людете. Затова людете се караха с Моисея и рекоха: Дай ни вода да пием. А Моисей им рече: Защо се карате с мене? Защо изпитвате Господа?“
Думата „изпитвате“ тук означава „да поставиш на тест,за да одобриш или не одобриш“. Други пък мислят, че тук става въпрос за бунта при Кадис, където израилтяните се върнаха в пустинята, след което се лутаха за 40 години. Израилтяните се бунтуваха в много случаи – за вода, за храна – различна от манната и т. н. .

Ж. Ст. 9 „И видяха делата Ми 40 години.“
Делата на Господа за 40 години бяха:
1. Разделянето на Червеното море.
2. Обръщането на горчивата вода в питейна.
3. Чудото със манната и птиците.
4. Водата от канарата.
5. Победа над враговете.
6. Изцелението ,идващо от Медната  змия.
7. Процъфтяването на Аароновия жезъл.
8. Огненият стълб през нощта и облачен стълб през деня.
Те изпитваха Бога отново и отново за цели 40 години. Ето защо, Бог възнегодува против това поколение и не им позволи да влезат в Ханаанската земя.
Числа 14:2-4 „И всичките израилтяни роптаеха против Моисея и Аарона; и цялото общество им рече: Да бяхме измрели в Египетската земя! или в тая пустиня да бяхме измрели! И защо ни води Господ в тая земя да паднем от нож, и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Не щеше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? И рекоха си един на друг: Да си поставим началник и да се върнем в Египет.“

Числа 14:22-24, 33 „Понеже от всички тия мъже, които са виждали славата Ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са Ме раздразнявали до сега десет пъти, и не послушаха гласа Ми, наистина ни един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види един от ония, които Ме презряха. Но понеже слугата Ми Халев има в себе си друг дух, и той напълно Ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследява. И децата ви ще скитат по пустинята четиридесет години, и ще теглят поради вашите блудствания, докато се изпоядат труповете ви в пустинята.“
Това постоянно бунтуване беше наистина като презиране – буквално думата означава „раздразнявам, огорчавам, вбесявам.“
З. Ст. 10-11 „Затова, възнегодувах против това поколение.“
Бог ги върна да се скитат в пустинята за 40 години. Една година за всеки ден, които съгледвачите прекараха в Обещаната Земя. Един достатъчно дълъг период, за да загине цялото онова поколение, което беше свидетел на Излизането от Египет – освен Исус Навиев и Халев.
Числа 13:30 „Но Халев успокояваше людете пред Моисея, като казваше: Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем.“

И. Ст. 12 „Внимавайте братя.“
Както Израил, който беше преживял изкупителната сила на Бога и въпреки всичко отпадна в пустинята, гледайки Божиите чудеса, така и Еврейските християни бяха в подобна опасност.
Опасност – да се обърнат към неверие. „Внимавайте“ буквално означава „гледайте това постоянно, дръжте окото си отворено.“ Неверието е това, което довежда до остъпването от Бога.
Вярата е крайъгълният камък на нашата вяра.
Римл. 1:17 „Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее“.
Римл. 3:28 „И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на Закона.“
Римл. 5:1 „И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос.“
Римл. 14:23 „Но оня, който се съмнява, осъжда се, ако не яде, защото не яде от убеждение; а всичко, което не става от убеждение, е грях.“
2 Кор. 1:24 „Защото не господарстваме над вярата ви, но сме помощници на радостта ви; понеже, колкото за вярата, вие стоите твърди.“
Еф. 2:8 „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога.“
1 Йоан. 5:4 „Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра.“
Еф. 6:16 „А освен всичко това, вземете вярата за щит. с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия.“
1 Петр. 1:9 „Като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.“
Евр.3:13  „Но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е „днес““.
„Увещавайте се“ означава „викай силно, да крещиш със силен глас, да молиш или да просиш“. Получателите на това послание е трябвало да се молят, да се призовават силно, да си казват един на друг, да не се отделят от Христа и да не отиват обратно към Левитската система. Докато е още днес, или докато денят на благодатта е още тук, докато спасението все още може да се получи, Християните трябва да увещават един друг. Ето защо ние се нуждаем един от друг.
Резултатът от това, да не се слуша увещанието, може да е закоравяване чрез измамата на греха. Думата „измама“ означава „трик или хитрост“. Опасността е в това, че някой може да си мисли, че задоволява Бога като се връща към Левитската система ,като по този начин грехът на измяната го изхитрява или го измамва, като го кара да се чувства доволен.
К. Ст. 14 „Защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност.“
Думата „участваме“ буквално означава „да държим”, “един който удържаме със друг“. Ние споделяме или участваме с Христа и във всичко, което е обещано за християнина, ако продължаваме да живеем с Него.
„Увереност“ означава „това, на което всичко е основано“. Същата дума се използва и в Евр.11:1.
Евр.11:1 „А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.“
Вярата в Месия е легалният документ или това, което
трябва да се държи. Това бе увереността, че те са спасени. Тази увереност трябва да се държи до края, независимо от всичко до смърт или до Грабването.
Мат. 10:22 „Ще бъдете мразени от всички, поради Моето Име; а който устои до край, той ще бъде спасен.“
Римл. 6:22 „Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на който истината е вечен живот.“
1 Петр. 1:9 „Като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.“
1 Петр. 1:13 „Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.“
Откр. 2:26 „И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над народите.“
Стихове от 15 до 19 са повторение на стихове от 7 до 11. Писателят отново набляга на факта, че цялото поколение, което се възбунтува, пропадна в пустинята и никога не влезе в Обещаната Земя, с изключение на Исус Навиев и Халев. Неверието беше грехът, който не им позволи да влязат в Ханаан.
Римл. 11:20-23 „Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но бой се. Защото, ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади. Виж, прочее, благостта и строгостта Божии: строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тая благодат; иначе, и ти ще бъдеш отсечен. Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади.“
Неверието беше това, което отсече Юдеите и сега Юдейски християни бяха в опасност това да им се случи отново.

ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1987
Всички права запазени. Никаква част от тази публикация не може да бъде преиздадена и разпространявана по никакъв начин, включително електронен, механичен, фотокопирен, презаписен, без позволението на Българско Християнско Издателство.

Copyright© 1987
Pathway Press
Leveland, Tennessee 37311
Превод и компютърно оформление: Динко Д. Златаров
Редакция: Петя Б. Златарова