ЕВРЕИ 2

 

Д-р. Джордж Д. Ворис

РАЗРАБОТКА НА ПОСЛАНИЕТО КЪМ ЕВРЕИТЕ

ГЛАВА 2

А. Стихове 1-4 са вмъкнат елемент. Глава 1 ни представя възвишената позиция на Христа над пророците и ангелите и петият стих на глава втора продължава тази тема.
Тези първи стихове съдържат един съвет да бъдем внимателни да изучаваме и да се придържаме към посланието на Евангелието, особено като се има  предвид неговото преимущество над Закона. Независимо, че и Законът и Евангелието са части от Божието Слово, преимуществото на Евангелието се дължи на неговото послание. Ангелите (посланиците) бяха посредници при даването на Закона. (Вт. 33:2, Септуагинта – „Ехова дойде от Синай и се издигна от Сиир. На тях Той изгря от планината Фаран. И дойде с десетки хиляди светии, от десницата Му излезе огнен Закон за тях.“).
Деян. 7:53 „Вие, които приехте Закона чрез ангелско служение, и го не опазихте.“
Евангелието е благовестието на Исус Христос. Той е едновременно Посланника и Обекта Му.
Марко 1:1 „Началото на Благовестието на Исуса Христа Божия Син.“
Лука 4:18 „Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати Ме да проглася освобождение на пленниците, и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените.“
Римл. 1:16 „Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.“
Според Мойсеевия закон, чийто посредници бяха ангелите, всяко престъпление беше справедливо наказвано. След като Евангелието е по-възвишено от Закона и след като негов посредник е Сина на Бога, то колко по-жестоко би трябвало да е наказанието за престъпника на Евангелието.
Б. Ст. 1 – „Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на туй“ Поради възвишеността на Евангелието ние трябва да „внимаваме” да не би да го изгубим някога.“ „Да го изгубим“ означава „да изчезне от ума ,така както вода от пропущащ съд.“
Има опасност в това, Евангелието на Христа да не се получава, практикува и предава.
1 Тим. 4:6 „В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал до сега.“
1 Тим. 4:13-16 „Докато дойда, внимавай на прочитането, на увещанието и на поучаването. Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде, съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите. В това прилежавай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък. Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.“
2 Йоан 9 „Никой, който върви напред, и не пребъдва в Христовото учение, няма Бог; тоя, който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.“
2 Тим 1:13 „Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христа Исуса.“
Откр. 2:25 „Но дръжте онова, което имате, докле дойда.“
В Моисеевия закон всяко престъпление получаваше праведна компенсация.
1. Око за око.
2. Заплатата на греха е смърт.
3. Човек се убиваше, ако вдигнеше пръчка в събота.
4 .Корей , Датан и още 250  последователи бяха погълнати от земята затова, че се повдигнаха против властта на Моисей.
5. Ахан и семейството му бяха убити затова, че той взе от ерихонските вещи.
6. Има около 50 престъпления, подлежащи на смъртна присъда
В. Ст. 3 „То как ще избегнем ние, ако пренебрегнем…“
Има само един Път, една Истина, един Живот, една Врата, през Която минават овцете – един Господ, една вяра, едно кръщение. Ако някой пренебрегне това велико спасение ,той не оставя за себе си никаква друга алтернатива, защото то е единственият път. Въпросът е „как ще избегнем?.Отговорът е ясен – няма избягване.

Г. „Толкова велико спасение“
Велико поради:
1.Този, Който плати огромна цена.
2. Благословенията, които са включени в него – Небето и всичко, което е в него.
3. Неограничеността си.
1. Цената, платена за него. То струва живота на Божия Син.
2. Фактът, че няма заместител за него.
6. Това, което постига – помиряването с Бога,
което завършва с небесни възнаграждавания.
Д. Ст. 4 „И Бог като му свидетелстваше чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Святия Дух по волята Си.“
Знаменията, чудесата и великите дела се изявяват, за да потвърдят Божието Слово.
Марка 16:20 „А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ, и потвърждаваше Словото със знаменията, които ги придружаваха. Амин.“
1.“Знамения“ на гръцки означава „знак или признак, който да показва“. Обикновенно, такъв знак служи, за да изяви личността, която го демонстрира.
Марка 16:17 и 20 „И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ, и потвърждаваше Словото със знаменията, които ги придружаваха. Амин.“
2 Кор. 12:12 „Наистина признаците на апостолите се показаха между вас с пълно търпение, чрез знамения, чудеса и велики дела.“
2. „Чудеса“ на гръцки означава „причина за изненада или очудване“. Чудото е дело на сила, което предизвиква очудване и представя силата на този, който го демонстрира.
Деян. 2:43 „И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.“
3. „Велики дела“ на гръцки означава „сила, мощ, чудесно дело.“ Речникът ги дефинира като „отклонение от природните закони“.
Деян.2:22″Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете.“
4. „Дарби“ на гръцки означава „да дари или да разпредели“. Дарбите са това, което  Святият Дух споделя със Своите помазани.
1 Кор. 12:7-11 „А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия Дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки по особено, както Му е угодно.“
Всички тези проявления потвърждават словото и посланика. Бог потвърждава и посланието и посланика чрез тези силни дела.
Петър – Деян. 3:7,8 „И като го хвана за дясната ръка, дигна го; и на часа нозете и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма, та ходеше, и скачаше, и славеше Бога.“
Стефан – Деян. 6:8 „А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между людете.“
Павел – Деян. 14:8-10 „А в Листра седеше някой си човек немощен в нозете си, куц от рождението си, който никога не бе ходил. Той слушаше Павла като говореше; а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, рече със силен глас: “Стани на нозете си!”  И той скочи и ходеше.“
Деян. 19:11 „При това Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павла.“
Филип -Деян. 8:6, 7 „И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко, и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени.“
След тези стихове на увещание, които показват, че посланието на Евангелието е наистина едно послание на Велико Спасение; послание, потвърдено с чудеса не по-малко на брой от тези в Стария Завет, писателят сега отново се завръща към аргумента за възвишената позиция на Христос в сравнение с ангелите.
Писателят на „Посланието към Евреите“ изглежда е чувствал необходимостта да разгледа този въпрос по-обстойно, така че в следващите няколко стиха той продължава разглеждането му. Псалом 8 е базата за аргумента.
Пс. 8:3-6 „Когато гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, Казвам си: Що е човек ,та да го помниш? Или човешки син, та да го посещаваш? А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете Си; всичко си подчинил под нозете му.“
Независимо, че Христос беше направен малко по-долен от ангелите във въплъщението (Кеносис) Фил. 2:7, Той е издигнат много по-високо от тях във времето, когато целият свят ще е поставен под нозете Му.
Фил. 2:7 „но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците.“
Ангелите спомагат в ръководенето на събития
та в света днес. Но Исус ще ръководи Сам всичко един ден.
Дан. 10:20,21 „Тогава каза: Знаеш ли защо съм дошъл при тебе? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия; и когато изляза, ето, князът на Гърция ще дойде. Все пак, обаче, ще ти изясня значението на това, което е написано в едно истинско писание, при все че няма кой да ми помага против тия князе, освен вашия княз Михаил.“
Дан. 12:1 „И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание ,каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, – всеки, който се намери записан в Книгата.“
Е. Ст. 8 „Обаче сега не виждаме още да му е всичко подчинено.“ Ключовата дума в този стих е „сега“. Всички неща все още не са подчинени на Него, но в близкото бъдеще всичко ще Му бъде подчинено.
Откр. 20:2 „Той улови змея, старовремената змия, която е дявол и Сатана, и го върза за хиляда години.“
Исус беше поставен временно по-ниско от ангелите в това, че претърпя смърт. Но всъщност, Исус не трябваше да умре. Смъртта е последствие на греха.
Римл. 5:12 „Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха.“
Исус не знаеше какво е грях (1 Петр. 2:22), така че Той не трябваше да умре; но Той претърпя смърт за всички човеци. Евр. 2:14,15 ни казва защо:
1 Петр. 2:22 „Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му.“
Евр. 2:14, 15 „И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв ,то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола и да избави всички ония, които поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство.“
Той вкуси смърт, за да победи дявола и за да освободи светиите Си от страха от смъртта. Той постигна и двете.
1. Да победи Сатана:
Откр. 20:10 „И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са  звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.“
Кол. 2:15 „и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.“
2. Да освободи от страха от смъртта:
3. Откр. 1:18 „Бях мъртъв, и ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.“
4.Откр. 2:10 „Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.“
Фил. 1:21 „Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка.“
2 Кор. 5:8 „Понеже, казвам, се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа.“
1 Кор. 15:54, 55 „А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: „Погълната биде смъртта победоносно“. О, смърте, где ти е победата? О ,смърте, где ти е жилото?“
1 Кор. 15:20-23 „Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя ред; Христос Първият плод, после, при Пришествието на Христа, тия, които са Негови.“
Ние сме наистина повече от победители чрез Него.
Ж. Ст. 10 „да усъвършенства чрез страдания Начинателя на тяхното спасение.“
Гръцката дума за „начинател“ е „лидер или такъв, който започва нещо и го продължава.“ Исус започна и изработи планът за спасението. Също така в тази дума се съдържа и смисълът за капитан или водач на армия.
Христос беше усъвършенстван, но не по начин, засягащ неговата Божествена натура. Това беше нещо, което не можеше да бъде подобрено ,защото Той беше съвършен. Но като растеше в знание и мъдрост, Той израстваше и в това, да усъвършенства плана за спасение, който се изпълни чрез Неговото страдание. През какви страдания премина Христос?
1. Процеса на въплъщението (Кеносис).
2. Изкушение от Сатана.
3. Опозиция от Собствения народ.
4. Беднота. Той стана беден.
5. Физически ограничения. Той изпитваше умора, глад и др.
6. Отхвърляне от Бога и хората.
7. Физическо страдание. Поразен, пирони в нозете и ръцете. Бичуван.
8. Осъден от Бога ,след като стана грях.
9. Смърт и погребение.
З. Ст. 11, 12 „Понеже и Оня, Който освещава, и ония, които се освещават, всички са от Едного.“
Този, Който освещава е Господ Исус Христос. Той направлява с
ветиите в пътя на спасението като ги изчиства и измива. Думата „Едного“ буквално означава „от един“ или „от един и същи източник“, защото и Христос и светиите са от един и същи източник. (Гръцката дума за” брат “означава „от същата утроба“). Христос не се срамува да ни нарича братя. Христос и светиите имат един и същи Баща и Отец – Христос от вечността, а светиите чрез създанието и новорождението. Ето защо ние можем с право да бъдем наричани “братя на Христа”.
Писателят цитира Пс. 22:22
Пс. 22:22 „Ще възвестявам името Ти на братята си; Всред събранието ще те хваля.“
Стих 11 показва връзката между Христос и светиите. Същата идея се намира и в много други Библейски пасажи – Лозата и пръчките, Овчарят и овцете, Главата и тялото, Мъжът и жената, Основата и сградата, Първосвещеникът и свещенството, и т. н.
Ние се радваме на едно истинско взаимоотношение с Него.
Йоан 15:15 „Не ви наричам вече слуги,защото слугата не знае що върши Господарят му; а Аз ви наричам приятели, защото ви явявам всичко, което Съм чул от Отца Си.“

И. Ст. 16 „Той не помогна на ангелите“.
Исус не дойде, за да изкупи ангелите, и затова не прие ангелско естество, но Той прие човешко естество.
Фил. 2:7 „Но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците.“
Йоан 1:14 „И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“
Гал. 4:4 „А като се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под Закона.“
1 Тим. 2:5 „Защото има само един Бог и един Ходатай между Бога и човеците, Човекът Христос Исус.“
Й. Ст. 17 „Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си.“
Свещеникът трябва да има симпатия и съчуствие към хората, които той представя. Ако Христос трябваше да страда и умре едновременно като Първосвещеник и жертва, Той трябваше да стане човек. И това, което направи жертвата Му действена, беше въплъщението.
Христос изработи „помирение“ с Бога, което беше необходимо поради греховете на хората. Терминът „помирение“ се отнася за делото на нашия Господ, Който принесе Себе Си на кръста ,за да задоволи праведните изисквания на Божията справедливост, така че можеше да се покаже милост въз основа на тази Задоволена Справедливост.
Въпреки че в процеса на въплъщението Христос все още беше Бог, Той реши да функционира като Богопомазан човек по време на земното Си служение.
Лука 4:18, 19 “ „Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати ме да проглася освобождение на пленниците. И прогледване на слепите. Да пусна на свобода угнетените.Да проглася благоприятната Господна година.“
Мат. 12:28 „Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието Цараство е дошло върху вас.“
Исус беше човек всецяло – тяло, душа и Дух.
К. Ст. 18 „Понеже в това дето и сам Той пострада като изкушен.“
Изкушенията, през които Христос преминавше, бяха толкова реални и силни, колкото всички останали хора преживяват.
Лука 4:2, 13 „Дето беше изкушаван от дявола. и не яде нищо през тия дни; и като се изминаха те, Той огладня. И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време.“
Евр. 4:15 „Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.“
Лука 22:28 „А вие сте ония, които устояхте с Мене в Моите изпитни.“

ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1987
Всички права запазени. Никаква част от тази публикация не може да бъде преиздадена и разпространявана по никакъв начин, включително електронен, механичен, фотокопирен, презаписен, без позволението на Българско Християнско Издателство.

Copyright© 1987
Pathway Press
Leveland, Tennessee 37311

Превод и компютърно оформление: Динко Д. Златаров
Редакция: Петя Б. Златарова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.