Върховен административен съд по касационна жалба подадена от Иван Желев Димитров (агент „Ангелов”)

Доц. Дилян НИКОЛЧЕВ публикува:

РЕШЕНИЕ № 4615 (София, 24.04.2015) на Върховния административен съд по касационна жалба, подадена от Иван Желев Димитров (аг. „Ангелов”) срещу решение 71/06.01.2014 г., постановено по адм. дело № 6560/2013 г., по описа на Административен съд София – град, което е отменено Решение № 76/25.03.2013 г., постановено по преписка № 44/2012 г. (СРЕЩУ ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ОМАРЧЕВСКИ, ДЕКАН НА БОГОСЛОВСКИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”) по описа на Комисията за защита от дискриминация.

Omarchevski_VarhovenAdminSud_ag_Angelov

РЕШЕНИЕ

№ 4615
София, 24.04.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебнозаседание на двадесет и шести януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИВАН РАДЕНКОВ
КАЛИНА АРНАУДОВА

 

при секретар Маринела Цветанова и с участието
на прокурора Динка Коларска изслуша докладваното
от съдията ИВАН РАДЕНКОВ
по адм. дело № 3453/2014

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на проф. Иван Желев Димитров от гр. София, против Решение № 71/06.01.2014 г., постановено по адм. дело № 6560/2013 г., по описа на Административен съд София – град, което е отменено Решение № 76/25.03.2013 г., постановено по преписка № 44/2012 г. по описа на Комисията за защита от дискриминация. Изложени са съображения за неправилност на обжалвания съдебен акт поради допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска се отмяната му и постановяването на друго, с което жалбата против цитираното решение на Комисията за защита от дискриминация бъде отхвърлена като неоснователна.
Ответната Комисия за защита от дискриминация, редовно уведомена, не е представлявана и не е изразено становище по касационната жалба.
Ответникът Александър Стоянов Омарчевски, с писмен отговор и лично в съдебно заседание оспорва касационната жалба като неоснователна.
Представителят на Върховната административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.
След като прецени доказателствата по делото, във връзка с доводите и съображенията на страните, Върховният административен съд, състав на седмо отделение, приема следното:
Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, с оглед на което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:
С обжалваното решение Административен съд София – град е отменил Решение № 76/25.03.2013 г., постановено по преписка № 44/2012 г. по описа на Комисията за защита от дискриминация, с което е установено по отношение на проф.Иван Желев Димитров, че ответната страна доц. д-р Александър Стоянов Омарчевски, в качеството си на декан на Богословски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е осъществил пряка дискриминация по чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр., представляваща „тормоз“ по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр. на основание признака „лично или обществено положение“ по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. и на основание чл. 78, ал. 1 от ЗЗДискр е наложила на Александър Стоянов Омарчевски глоба в размер на 250.00 лв.
За да постанови оспорения съдебен акт съдът е приел, че освобождаването на проф. Желев, в качеството му на член на Факултетния съвет е извършено от колективен орган – Общото събрание на Богословския факултет. По делото не са установени никакви думи и действия на доц. д-р Омарчевски, които да накърняват достойнството и да са породили съмнение за наличие на пряка дискриминация, изразяваща се в тормоз, по смисъла на някой от признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. по отношение на проф. Желев. Съдът е приел, че в случая не е доказано по – неблагоприятно третиране на проф. Желев, в сравнение с друг член на колективния орган, в сходна ситуация поради лично качество по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., което да е извършено от Александър Омарчевски, поради което е отменил обжалваното решение на КЗД.
Решението е правилно.
Съдът е направил обстоен анализ на доказателствата по делото, касаещи проявите на доц. д-р Александър Омарчевски, които имат отношение към решенията на Общото събрание на Богословския факултет за освобождаването на проф. Иван Димитров като член на Факултетния съвет и председател на Комисията за провеждане на избори. Съответните прояви – действия и изявления, са посочени в съдебното решение. Видно от представения по делото препис-извлечение от протокол № 10 от 22.06.2011 година от заседание на Факултетния съвет, те се свеждат до предложение на доц. Александър Омарчевски за свикване на Общото събрание „след излизане на цялата информация през есента с точка единствена за разглеждане на ситуацията”. Предложението е направено в качеството му на декан на Богословския факултет във връзка с водената дискусия за принадлежност на членове на академичната колегия на факултета към структури на бившата Държавна сигурност и с оглед на очакваното решение на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, без да е визирано конкретно лицеПри тези данни обосновано и правилно Административен съд София град е приел, че конкретните действия и изявления на доц. Александър Омарчевски и изразеното от него чрез вота му при гласуването на Общото събрание становище по въпроса за освобождаване на проф. Димитров от съответните органи, не са проява на тормоз по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗД, нито на пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2, основана на признака по чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. „лично или обществено положение”.
По изложените съображения Върховният административен съд намира, че не са налице посочените в касационната жалба отменителни основания. Обжалваното решение на Административен съд София – град съответства на материалния закон и при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което следва да бъде оставено в сила. Разноски по делото не следва да бъдат присъждани, тъй като такива не са претендирани.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1-во от АПК, Върховният административен съд, седмо отделение

РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71/06.01.2014 г., постановено по адм. дело № 6560/2013 г., по описа на Административен съд София – град.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Йовка Дражева
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Иван Раденков
/п/ Калина Арнаудова

И.Р.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.