Етикет: ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Господна Вечеря и  Умиване на Нозе

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Господна Вечеря и  Умиване на Нозе

Господна Вечеря и  Умиване на Нозе Господната Вечеря е онова тайнство на Христовата Църква в което вярващите приемат разчупен безквасен хляб и вино, като символи на разчупеното Христовото тяло и пролятата Христова кръв. Тайнството на Господната Вечеря е основано от Исус Христос (Мт. 26:26-28; Мк. 14:22-24; Лк. 22:19-20; 1 Кор. 11:23-29), и има своите исторически корени в Еврейския празник на  Пасхата (Изх. 13:1-16). Правото да Помним Господната заповед относно Вечерята, “Това правете за Мое възпоминание […]

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Божествено Изцеление

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Божествено Изцеление

Божествено Изцеление Исая 52:5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. 2 Петрово 2:24 Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с чиято рана вие оздравяхте. Дефиниция Изцелението е онова чудотворно действие на Бога което възстановява човека и го връща в първоначалната […]

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Теология с Мелодия

Теология с Мелодия

 Теология с Мелодия За Евангелската Песен С Евангелската песен едно поколение разказва на друго за Божията благодат и така  за вечността (интергенерационна функция). Тя разказва не само за житейските проблеми, за несгодите и трудностите, но също и за надеждата и вярата в Бога. В този контекст, Евангелската песен се явява като обединяващ фактор чрез който индивидуалния вярващ намира място в църковното общество и се отъждествява с корпоративния, единен характер на Божията Църква (идентифицираща функция). В […]

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Десятъци, Дарения и Милостиня

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Десятъци, Дарения и Милостиня

Десятъци, Дарения и Милостиня Даването е Библейска доктрина основана на заповедта на Бога към вярващите да жертват. В Словото тя съществува в три категории: (1) десятъци, (2) дарения и (3) милостиня. Десятъците са 10% от приходите на вярващия, които принадлежат на Бога (Лев. 27:32; Мал. 3:8). Тяхното даване е заповядано като почит към Бога (Пр. 3:9-10; Амос 4:4). Практиката на даването на десятъци е започната от Авраам около 430 години преди Мойсеевия Закон (Бит. 14:20; […]

Следваща страница »