Покаяние

Някои хора имат неправилно разбиране за това какво е покаяние. Покаянието не представлява съвършенство, а промяна в посоката. Ще говорим за притчата за блудния син или изгубения син. Исус разказва история, която идеално илюстрира какво означава една личност да се покае. В Лука 15:11-12 Исус каза:

Каза още: Някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота.

По-младият син искаше наследство си преди баща му да умре, което е доста необичайно, но неговият баща задоволи молбата му и даде на синовете си тяхното наследство. Стих 13 казва: „И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот.“ По-младият син взе цялото си богатство, неговата част от наследството, отиде в далечна страна и го разпиля с разпуснатия си живот. Един превод казва: „пирувайки и харчейки парите си за проститутки“.

Стихове 14-15 гласят:

И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна [страната мизерстваше и хората гладуваха]; и той изпадна в лишение.  И отиде да се пристави на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини.” (в скобите е на автора)

Той започна работа за един човек в онази страна и беше изпратен на неговите полета да пасе свине. Стих 16 казва: „И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му даваше.“ Той беше толкова гладен по време на глада и каза „Просто ми дайте храна за свине – каквото и да е“, но никой не му даваше нищо. Той беше пропилял цялото си наследство. Стих 17 продължава: „А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад!“ Един превод казва: „когато се вразуми“. С други думи, слугите на неговия баща имаха повече от достатъчно храна, а той умираше от глад.

Той взе решение – той се покая. Покаянието е промяна в ума, промяна в сърцето, която кара човека да се обърне и да се движи в нова посока. В стихове 18-19, той казва:

Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си.

„Просто ме направи роб, тате. Съгреших против теб, пропилях твоя живот и съгреших против Бог. Просто ме направи роб.“ Тогава той стана и отиде при баща си. Покаянието е повече от просто промяна в отношението, промяна в ума и промяна в сърцето; тя кара човека да действа, въз основа на това което вярва, да се обърне (или върне) и да върви в нова посока. Ние всички се отвърнахме от Бог, нашия Баща, и от небето, нашия дом. Библията казва в Исая 53:6, че „всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път;, но Бог в Неговата милост взе нашите грехове и ги възложи на Исус.

Историята продължава в стихове 20-24: „И стана и дойде при баща си.“ Една нощ разказвах тази история на един мъж, който никога не я беше чувал преди и той просто знаеше, че когато синът се върне, неговият баща ще каже: „Сине, виж какво направи. Ти разпиля цялото ми богатство, всичко което бях събирал през моя живот. Бъди един от моите роби.“ Повечето земни бащи щяха вероятно да бъдат много ядосани и да имат подобно отношение, но забележете отношението на този баща: „А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се [любов изблика от неговото сърце към сина му], и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам, твой син. Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим; защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят.“ (в скобите е от автора). Те започнаха да празнуват.

Веднъж разказах това на един човек, който каза: „Разбирам какво казва Исус. Ако само се обърна към небесния Баща за милост и кажа „Отче, съгреших против теб и не съм достоен да бъда твой син“, Той ще ме приеме.“ Нашият небесен Баща ще се смили и няма да те направи роб. Той ще те възстанови като пълноправен Негов син. Бог чака. Отвърнал ли си се? Защо не се обърнеш към Бог, твоя Баща, и към небето, твоя дом, днес?

 

ВЪПРОСИ

 1. Дайте определение на покаяние.

А. Това е „пълна промяна“ към ново посвещение;

Б. Това е промяна на ума;

В. Това е промяна в сърцето, от което следва обръщане на човек към Бог, от старите му пътища към Божиите пътища;

Г. Промяна на посоката, не съвършенство;

Д. Да вземеш решение, което променя цялостната посока на твоя живот;

Е. Да се отвърнеш от старите си пътища и изцяло да се посветиш на Бог и Неговите пътища;

Ж. Да се обърнеш към една Личност, към Бог чрез Исус Христос.

 1. Прочетете Лука 13:1-5. Какво трябва да направи човек, за да не погине?

Да се покае.

 1. Прочетете 2 Петрово 3:9. Какво е Божието желание за всички хора?

Всички да дойдат на покаяние.

 1. Прочетете Лука 16:19-31. В Лука 16:28, защо богатият човек искаше някой да се върне от мъртвите и да говори на неговите братя?

За да могат да избегнат идването на това място на мъчение.

 1. Прочетете Лука 16:30. Какво трябва да направят тези братя, за да избегнат това място на мъчение (ад)?

Те трябва да се покаят.

 1. Прочетете Деяния 26:18. Въпреки че не се казва изрично, този стих говори за покаяние. Какво ще се случи с онези, които се покаят?

А. Очите ще се отворят;

Б. Ще се обърнеш от тъмнина към светлина;

В. Ще се обърнеш от властта на Сатана към Бог;

Г. Ще получиш прощение на грехове;

Д. Ще получиш наследство.

 1. Прочетете Деяния 26:20. В последната част на този стих са описани три неща, които езичниците трябва да направят. Какви са тези три неща?

А. Да се покаят;

Б. Да се обърнат към Бог;

В. Да докажат тяхното покаяние чрез делата си.

 1. Прочетете Матей 7:21-23. Какво каза Исус, че вършеха тези хора вместо волята на Бога?

Неправда или беззаконие.

 1. Какво ти показва това за важността на истинското покаяние в сравнение със служенето само на думи пред Бог?

Спасението е от сърцето, не чрез служене само на думи.

 1. Прочетете Исая 55:7. Какво трябва да направи злият?

Да изостави пътя си.

 1. Кои две неща трябва да направят нечестивите?

Да изоставят мислите си и да се върнат при Господа.

 1. Какво ще направи Бог за човека, който направи нещата, описани по-горе?

Ще има милост и ще прощава изобилно.

 1. Прочетете Лука 15:7. Каква е небесната реакция, когато един грешник се покайва?

Има радост в небето.

 1. Прочетете Деяния 3:19. Ако се покаеш и се обърнеш, какво ще стане с твоите грехове?

Моите грехове ще бъдат заличени.

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Лука 16:19-31 – [19] Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. [20] Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му, [21] като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му. [22] Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан. [23] И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия. [24] И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък. [25] Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. [26] И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. [27] А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом; [28] защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място. [29] Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях. [30] А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. [31] И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой<, пак> няма да се убедят.

Деяния 26:18 –  да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете <си> и наследство между осветените, чрез вяра в Мене.

Деяния 26:20 –  но проповядвах първо на <юдеите> в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а <после> и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела съответствени на покаянието си.

Матей 7:21-23 – Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. [22] В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? [23] Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

Исая 55:7 – Нека остави нечестивият пътя си, И неправедният помислите си, Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.

Лука 15:7 – Казвам ви, че също така ще има <повече> радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

Деяния 3:19 – Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.