Лидерство и власт

Еремия 22:6-30

Всеки лидер се измерва от това, което прави с поверената му власт. Лидерите, които използват властта и влиянието си за лична облага, се опълчват против Бога. Еремия предупреждава такива лидери, които строят свои собствени „царства” вместо да служат на Бога. Еремия предупреждава против мотивите за заетостта с лично облагодетелстване, вместо благоденствието на повереният им Божий народ. Бог счита такова погрешно използване на авторитета, който Той дава, като причина за отстраняване.

Отношението: Лидерите не се изгубват в проблемите

Еремия 12:1-4

Ако Еремия се оплакваше за не толкова трудните дни, то тогава как Бог щеше да го използва в много трудните дни? Като нас, Еремия страдаше от своето отношение към проблемите и хората. Но когато се съсредоточим върху проблемите, ние губим своя фокус върху плана на Бога и това, което Бог може да направи, за да промени ситуацията. Правилното отношение е да гледаме на Божието обещание, а не на трудността на проблема или невъзможността на ситуацията.

Приоритетите: Лидерите трябва да знаят какво е наистина важно

Еремия 9:23-24

Кой е нашият най-важен приоритет? Коя цел да преследваме повече от всяка друга? Кое е онова нещо, в което си струва да инвестираме? Някои бизнес лидери биха отговорили: Богатство и инвестиции.” Политиците биха заложила на стратегията. Атлетите биха посочили сила и бързина. Но Еремия предупреждава да не уповаваме на нито едно от тези неща. Те са ценни ресурси, но не и приоритети. Най-важният приоритет за лидера е изграждане на взаимоотношение с Бога. Всичко друго е маловажно. Лидерите трябва да осъзнават разликата между следните две измерения на лидерството:

Моменталния резултат
1. Идва от другите
2. Дава живеене
3. Материалните неща са инструменти за завършване

Крайната цел
1. Идва от Бога
2. Дава живот
3. Духовните неща са завършека

Говорейки трудната истина без компромиси

Еремия 8:1-13

Еремия получи трудна задача от Бога. Той трябваше да даде на хората послание, което съвсем не бе приятно. Бог му заповяда да обяви съд и унищожение върху Юда. Бог каза на пророка, че ще унищожи едно цяло грешно поколение, коравовратни люде, които се покланяха на бесовски идоли.

Бог търпеливо бе чакал покаянието на тези хора, предупреждавайки ги, че ще бъдат наказани за греха си. Въпреки това, те отказаха да се покорят на Бога. Техният грях бе толкова явен и безсрамен, че Бог каза на Еремия, че те дори не се изчервяват когато съгрешават (Еремия 8:12).

Еремия занесе посланието за Божието наказание с мъка в сърцето си. За него бе изключително трудно да пророкува, че времето на възмездието е дошло, знаейки че и Бог произнася присъдата с мъка в сърцето Си. Но греховете на хората бяха надминали Божието търпение, и пророкът трябваше да бъде покорен на Божия глас. Защото истинският лидер не се страхува да се противопостави на греха.

За Еремия не бе лесно да пророкува за Божият съд върху Юда. Както днес не е лесно да се говори на хората за греховете им. Но лидерството означава да се говори истината, без значение дали тя носи радост или болка. Ето защо, ефективността на църковния лидер зависи от умението му да изобличи греха и да призове грешника на покаяние.

Лидерът: пазител и водач на Божието стадо

Еремия 6:16-19

Еремия дава илюстрация на ролята на лидера като пазач на Божието стадо. Колкото е да е непривично за демократичния манталитет, библейската истината е, че Бог постава хора в различни позиции според своето намерение. В случая, Бог постави пазач над хората, който да затръби с тръба при случай на опасност и да служи като Божи глас.

Пазачът е безспорна метафора за лидерство. Той пази и води тези, над които е поставен. Той пази видението от всичко и всеки, който го заплашва и насърчава онези, които води да продължат по пътя към осъществяването му. Пазачът следи за всяка опасност, която може да навреди и оповестяват, когато има отклонение от видението. Само онези, които имат здрава морална основа и са предадени на видението, богато да бъдат истински негови пазители.

Еремия бе добър пазител на видението. Въпреки това, той никога не успя да убеди онези, над които беше поставен да се покаят от грешните си пътища и да последват видението от Бога с цяло сърце. Това е дилемата на всеки истински лидер: да постъпи по начина, който Бог заповядва или да постъпи по начина, който би донесъл най-много последователи.

Лидерски форум